Sökresultat:

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys rapporten Samhällets utgifter för kultur som ingår i Kulturanalys uppdrag om officiell statistik för kulturområdet. Den redovisar utvecklingen av anslagen till kultur inom staten, kommuner och landsting under 2015 samt över tid.

Under 2015 uppgick de sammanlagda medlen till kultur hos stat, regioner/landsting och kommuner till 26 miljarder kronor. Staten och kommunerna stod för den största delen av de offentliga utgifterna för kultur – 43 respektive 42 procent, och regioner/landsting för resten.

Rapporten visar bland annat att:

 • De offentliga medlen inom stat, kommun och landsting har ökat med totalt omkring 10 procent sedan 2008, och den största ökningen har skett sedan 2013. Medlen har ökat både i kronor och utslaget per invånare, medan kulturens andel av de totala budgetarna hos stat, regioner/landsting och kommuner har varit stabil eller minskat. Detta förklaras av att de totala budgetarna som helhet har ökat mer.
 • Statsbudgetens kulturanslag har ökat sedan 2006 och uppgick 2015 till drygt 11 miljarder kronor. Kulturens andel av statsbudgeten har legat stabil i ett antal år och var 2015 1,26 procent, vilket var en liten minskning. De flesta budgetposter har ökat de senaste tio åren, med undantag för bl.a. kulturmiljövård, bild och form samt presstödet, då detta är kopplat till tidningarnas upplagor vilka sjunkit.
 • Inom regioner/landsting uppgick medlen för kultur till knappt 4 miljarder kronor. Andelen har minskat svagt sedan 2013 och utgjorde 2015 i snitt 1,5 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Bibliotek och litteratur är områden som minskat under perioden medan teater, dans och musik fått de största ökningarna.
 • I kommunerna stod kulturanslagen för totalt knappt 11 miljarder kronor. Här har kulturens andel i snitt minskat under en längre period och den varierar mycket mellan kommunernas budgetar – från 1 till 6,9 procent. Kulturanslaget per invånare i olika kommuner varierar mellan 494 och 2685 kronor.

 

De sammanlagda offentliga utgifterna för kultur uppgick 2013 till 25 miljarder kronor. Under perioden 2007-2013 ökade de offentliga utgifterna med 6,2 procent. Det visar den nya statistikrapporten Samhällets utgifter för kultur från Myndigheten för kulturanalys.

Staten står för den största andelen av de offentliga utgifterna för kultur, vilket 2013 var 44 procent. Kommunerna står för 41 procent och regioner/landsting för 15 procent. Statens utgifter har under perioden 2007–2013 ökat med 2,5 procent. Regionernas/landstingens utgifter har ökat med omkring 18 procent och kommunernas utgifter har ökat med drygt 6 procent under samma period.

- När man slår ut de offentliga kulturutgifterna per invånare så ser vi att den totala ökningen mellan perioden 2007-2013 är på marginalen. Den uppgår till 1,3 procent. Statens utgifter per invånare har under denna period minskat med 2,4 procent. Medan regionernas utgifter per invånare har ökat med 12,7 procent och kommunernas med knappt 1 procent, säger Emma Bergmark, utredare och statistikansvarig vid Myndigheten för kulturanalys.

Statens och regioner/landstingens utgifter till teater, dans och musik har ökat stadigt mellan åren 2007-2013 medan deras utgifter till litteratur, läsande och bibliotek har minskat något under samma period.

Rapporten Samhällets utgifter för kultur 2012­2013 innehåller uppgifter om statens, regionernas/landstingens, kommunernas och hushållens utgifter för kultur.

 

För mer information:

Sverker Härd, myndighetschef

Tel: 08-528 020 01; E-post: sverker.hard@kulturanalys.se

 

Emma Bergmark, utredare, statistikansvarig

Tel: 08-528 020 08; E-post: emma.bergmark@kulturanalys.se

Myndigheten för kulturanalys utökar sin verksamhet och söker därför sammanlagt fyra utredare/analytiker som kan bredda myndighetens kompetensprofil. Vi söker utredare/analytiker med högskoleexamen och med erfarenhet av utrednings- eller analysarbete utifrån samhällsvetenskapliga eller kulturvetenskapliga perspektiv.

Arbetets innehåll

Som utredare vid Myndigheten för kulturanalys kommer du att arbeta med myndighetens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av olika åtgärder inom det kulturpolitiska området. Du kommer att arbeta inom ett brett spektrum av arbetsuppgifter och tillsammans med övriga utredare/analytiker. Du kommer att arbeta omväxlande som projektledare och projektmedarbetare. Detta kan innebära att planera och lägga upp en studie, fördela arbetet bland kollegerna, beställa eller själv genomföra kvantitativa och/eller kvalitativa undersökningar, analysera inhämtad data, författa en rapport med utgångspunkt från analysens resultat och redovisa resultaten muntligt. Exempel på arbetsområden för de fyra nu aktuella tjänsterna är

 • utvärdering av kultursamverkansmodellen
 • analys av utvecklingen av mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturområdet
 • framtagande av en nationell kulturvanestatistik
 • framtagande av ny officiell statistik för områdena scenkonst samt bild och form
 • utveckling av indikatorer för kulturområdet
 • analys av samhällets kulturutgifter och kulturområdets samlade finansiering

Analysobjekten varierar och vår ambition är att myndighetens personal samlat ska ha en bred kompetens där vi stödjer varandra i olika uppdrag. I vissa projekt är din kompetens central, i andra uppdrag bidrar du med kompletterande perspektiv.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

 • examen från högre utbildning vid universitet eller högskola
 • fördjupade kunskaper i antingen kvantitativa metoder eller kvalitativa metoder
 • erfarenhet av vetenskaplig utvärdering och policyanalys eller kvalificerad statistisk analys
 • dokumenterat god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Det är meriterande, men inte ett krav, att du har

 • genomgått forskarutbildning och har disputerat
 • grundläggande kunskaper både i kvantitativa metoder och i kvalitativa metoder
 • dokumenterad erfarenhet av projektledning
 • erfarenhet av arbete på statlig myndighet
 • erfarenhet av arbete med officiell statistik
 • erfarenhet av arbete inom kultursektorn.

Som person är du

 • ansvarstagande och engagerad
 • självständig, mångsidig och flexibel
 • skicklig på att planera och organisera ditt arbete
 • van att leverera i rätt tid och med hög kvalitet.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämpligheten för arbetet. Inför beslutet om tillsättning av tjänsterna gör vi en sammanvägning av alla de fyra personernas samlade kompetenser och hur de kompletterar varandra.

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Efter överenskommelse

Mer information om arbetsuppgifterna lämnas av vik. myndighetschefen Erik Peurell, telefon 08-52 80 20 03, och utredaren Agnes Ers, telefon 08-52 80 20 06.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Boardtalks konsulter Josefin Johansson, tel 070-790 05 75, eller Staffan Vinell, tel 070-790 01 18.

Fackliga kontaktpersoner: Camilla Grön, SACO/DIK, tfn: 08-466 24 32, och Marie-Therese Gyllhede, OFR/ST, tfn: 076-135 00 88.

Välkommen att visa intresse snarast, dock senast den 11 mars 2014, via Boardtalks webbplats.

Ange ref.nr MYKA 2014/18/1

 

Välkommen till Kulturanalys!

- myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser

Kulturanalys är en myndighet som arbetar åt regeringen. När regeringen genomför förändringar som handlar om kultur i Sverige ska vi visa hur det går och om det blir som man tänkt.

Vi arbetar med omvärldsanalyser och gör egna utredningar och utvärderingar för att förstå kulturen.

Vi följer andras forskning och startar också egen forskning inom kulturområdet. Vi ska utveckla kunskaper och sprida kunskaperna från vår egen verksamhet och andras verksamheter.

Vi ska också samarbeta med andra myndigheter och institutioner.

Kulturanalys publicerar den kunskap som vi får fram i en rapportserie. Varje år överlämnar vi en sammanfattande rapport av vår verksamhet till regeringen. Du kan ladda ner rapporterna under rubriken Publikationer.

Läs mer
Det här arbetar vi med
Så arbetar vi

Det här arbetar vi med

Utvärdering av statliga åtgärder och insatser

Myndigheten för kulturanalys ska undersöka hur regeringens åtgärder inom kulturområdet fungerar i verkligheten.

Samhällsekonomiska analyser

Myndigheten för kulturanalys ska ta reda på vad det kostar att producera kultur och vem som betalar för kulturen. Men vi måste också kunna bedöma värdet av kulturen för alla i samhället, så att vi vet vad vi får för pengarna.

Den statliga verksamhetsstyrningen

Den svenska kulturpolitiken styrs av staten genom att staten ger bidrag till kultur. Myndigheten för kulturanalys ska undersöka hur styrningen fungerar och om verksamheterna når de mål som är uppsatta. För att kunna göra det kommer Kulturanalys att granska hur olika statsbidrag används.

Utvärdering av kultursamverkansmodellen

Kulturpolitiken i Sverige arbetar efter en så kallad kultursamverkansmodell. Det är ett nytt sätt att fördela pengar till kultur, där de som ska ha pengarna diskuterar med varandra hur pengarna ska användas. Myndigheten för kulturanalys ska utvärdera kultursamverkansmodellen för att se hur den fungerar.

Mångfald, tillgänglighet och jämställdhet

Myndigheten för kulturanalys ska undersöka utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet i kulturområdet.

Kulturpolitisk forskning

Myndigheten för kulturanalys ska följa vad som händer inom forskningen inom kulturområdet, både i Sverige och i andra länder.

Omvärldsanalys

Myndigheten för kulturanalys ska veta vad som händer inom kulturområdet både i Sverige och i andra länder. Myndigheten ska också veta vad som händer inom andra områden i samhället.

Statistik

Myndigheten för kulturanalys ska samla statistik på kulturområdet: statistik om museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter. Den statistik som vi får fram publicerar vi i Kulturanalys statistikserie: Kulturfakta.

Så arbetar vi

Kulturanalys är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att Kulturanalys leds av en myndighetschef som ensam har ansvaret för myndighetens arbete inför regeringen.

Kulturanalys har ett insynsråd. Insynsrådets ska kontrollera hur vi arbetar och ge myndighetschefen råd.

Kulturanalys har också ett vetenskapligt råd, och vi har en referensgrupp för kulturstatistik.

Kulturanalys har ett kansli. Där arbetar myndighetschefen och en koordinator på halvtid. Kansliet har också sex utredare med inriktning mot omvärldsanalys och kommunikation, kulturpolitiska analyser, samhällsekonomiska analyser, samt forskning och statistik.

Vi köper administrativt arbete som ekonomi- och personaladministration, IT-stöd, reception, vaktmästeri och arkiv, från andra företag.

De flesta av dem som arbetar åt Kulturanalys är forskare i etnologi, företagsekonomi, litteraturvetenskap, nationalekonomi, pedagogik och statistik.

Regionala satsningar stärker kulturen

Myndigheten för kulturanalys har sedan den 1 januari 2012 ansvar för större delen av den officiella statistiken på kulturområdet. Kulturanalys ska presentera statistik om museer, kulturmiljövård, studieförbund och samhällets utgifter för kultur. Myndigheten för kulturanalys publicerar nu den första rapporten i statistikserien Kulturfakta. Rapporten innehåller en sammanställning av samhällets utgifter för kultur. Av rapporten framgår att de offentliga satsningarna på kultur har ökat med nästan 25 procent de senaste tio åren. Det är främst regioner och landsting som står bakom den stora ökningen, men även staten och kommunerna satsar mer på kultur.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet.

För mer information: 

Erik Peurell, utredare, forskning och statistik
Telefon: 08-528 020 03
E-post: erik.peurell@kulturanalys.se

 

 

 

 

 

 

I kolumnen till höger kan du ladda ner rapporter ur vår statistikserie Kulturfakta. Du kommer också åt dem genom att klicka på bilderna nedan.

    Kulturmiljöstatistik_omslag  Omslag till rapporten Samhällets utgifter för kultur.  Framsida rapporten Museer 2014     

Kulturanalys sammanställer vartannat år officiell statistik om statliga, regionala och kommunala utgifter för kultur. Även hushållens utgifter för kultur ingår.

Regionernas utgifter samlas in av Kulturanalys via en enkät. Kommunernas och hushållens utgifter beställer vi från Statistiska centralbyrån och statens utgifter hämtar vi från Ekonomistyrningsverket.

Rapporterna samt tillhörande dokument finns att ladda ner i högerspalten.

Tidigare statistik

Statistik om samhällets kulturutgifter har tidigare publicerats av Statens kulturråd som under perioden 1994–2011 var statistikansvarig myndighet.

Läs mer

Ekonomistyrningsverket: Statsbudgetens årliga utfall

Statistiska centralbyrån: Räkenskapssammandragen, Undersökning om hushållens utgifter (HUT)

Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan 2012 för fyra statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: museer, samhällets utgifter för kultur, studieförbund och kulturmiljövård.

Kulturanalys har också i uppdrag att utveckla den officiella statistiken till att innefatta bild och form samt scenkonst. Vidare har myndigheten i uppdrag att utveckla återkommande kulturvaneundersökningar.

För mer information kontakta Emma Bergmark.

Statistikpublikationer

Kulturanalys publicerar statistiken i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara excel-tabeller.

Publiceringsplan 2017

 • Studieförbund (officiell statistik), februari
 • Kulturvanor vuxna, 3 april
 • Besöksutveckling centrala museer, 24 april
 • Samhällets utgifter för kultur (officiell statistik) uppdatering av tabeller, hösten
 • Scenkonst (statistik, förstudie), hösten
 • Kulturvanor barn och unga, hösten
 • Museer 2016 (officiell statistik), hösten

Läs mer

Officiell statistik

Från och med 1 januari 2012 har Kulturanalys nya ansvarsområden och uppdrag.

Här publiceras Kulturanalys publikationer. I vår rapportserie publiceras vår årliga rapport till regeringen, våra analyser och utvärderingar av reformer, åtgärder och insatser inom kulturpolitiken. Den officiella statistiken publiceras i vår statistikserie KulturfaktaHär hittar du även våra promemorior samt externa rapporter gjorda av forskare och konsulter på vårt uppdrag. Författarna till de externa rapporterna svarar själva för innehåll, ställningstaganden och slutsatser. Kulturanalys har i vissa fall bearbetat texterna och publicerat referat av dem, eller på något annat sätt använt dem som underlag för analyser i någon av Kulturanalys rapporter.


Nedan ser du våra senaste publikationer som du kan ladda ner genom att klicka på bilden.

      Omslag Dramatiska villkor      Kulturmiljöstatistik_omslag  Omslag till rapporten Samhällets utgifter för kultur.    Omslag till Kulturanalys årsredovisning 2015. Foto på konsert i Dalhalla   Framsida rapporten Museer 2014              Kulturanalys 2014